Баулін Ю.В. «Європеїзація Загальної частини КК України»

 

1. Сучасна тенденція розвитку кримінального права України у напрямку його європеїзації відповідає як Конституції та законам України, так і Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

В Преамбулі Конституції України підтверджена незворотність європейського та євроатлантичного курсу України. Статтею 11 Закону України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики» однією із основних засад зовнішньої політики визначено «забезпечення інтеграції України в європейській політичній, економічній, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі». В преамбулі та тексті Угоди «Про асоціацію між України та ЄС», зокрема, зазначається: сторони визнають, що Україна як європейська країна поділяє історію і спільні цінності з державами – членами ЄС і налаштована підтримувати ці цінності, а також бажають просувати процеси реформ та поступової адаптації законодавства України до acquis ЄС. При цьому адаптація законодавства має враховувати традиції та принципи національної правової системи України.

2. Процес європеїзації кримінального права України розпочався після відновлення її незалежності, здобув нових поштовхів при підготовці та ухваленні чинного КК України, продовжується і в теперішній час шляхом внесення численних змін та доповнень в КК України. Особливу актуальність цей процес набув в останній час, після створення Президентом України 7 серпня 2019 року Комісії з питань правової реформи, в складі якої із числа її членів утворена Робоча група з питань розвитку кримінального права. Перед Комісією поставлено завдання щодо подальшого розвитку правової системи України на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод людини і громадянина з урахуванням міжнародних зобов’язань України відповідно до демократичних стандартів та найкращих світових практик, зокрема, держав – членів ЄС. Завданням же Робочої групи з розвитку кримінального права є забезпечення розробки і внесення Президентові України узгоджених пропозицій стосовно змін до законодавства про кримінальну відповідальність із урахуванням сучасних викликів та потреб демократичного суспільства. Відомо, що Робоча група працює над проектом нового КК України поряд з підготовкою проекту Кодексу про проступки та удосконаленням Кодексу про адміністративні правопорушення.

3. Вочевидь, що європеїзація майбутнього КК України стосується питань як Загальної, так і Особливої (Спеціальної) частин. Тези доповіді присвячені деяким аспектам європеїзації Загальної частини проекту КК, а саме: принципу міжнародно-правової відповідності КК, правовим наслідкам вчинення злочину, а також деяким ознакам злочину.

4.Пр и підготовці чинного КК України в Робочій групі КМ України активно обговорювалося питання щодо доцільності закріплення в КК його принципів, їх переліку та змісту. Натомність, єдності з цих питань не було досягнуто і принципи не знайшли свого безпосереднього закріплення в КК.

Наразі ситуація змінилася і у доктрині вже практично ніхто не заперечує проти того, щоб у КК знайшли закріплення його принципи. Як зазначає О.О.Житний, «саме через принципи кримінального права в нього має «каналізуватись» ідея підтримання національного правопорядку згідно зі стандартами, схваленими демократичним світовим товариством». Серед цих принципів, поряд із принципами рівності перед законом, законності, гуманізму, автор виділяє і принцип міжнародно-правової відповідності як однією із загальних (вихідних) засад кримінального права. [1, c.156-158]

Ви можете переглянути повний текст статті за посиланням:

Баулін Ю.В. «Європеїзація Загальної частини КК України»

Поділитися: