Стрельцов Є. Л. «До питання про предмет кримінального права»

Постановка проблеми. Право, виступаючи у якості регулятора суспільних відносин, сприяє їх упорядкуванню, створюючи тим самим певний правопорядок у державі. Саме для цього і здійснюється так зване втручання держави в життя суспільства за допомогою права. Характер та зміст правового регулювання визначається сутністю суспільних відносин, їх природою, класифікацією, особливостями та  ін. Сукупність таких відносин, які регулюються правом, іменується предметом правового регулювання. В зв’язку з тим, що право і суспільні відносини, які регулюються, мають взаємопов’язаний, взаємозалежний та взаємовпливовий зв’язок, встановлення предмету дає змогу більш глибоко уяснити поняття та сутність самого права, сутність правовідносин, які регулюються правом та інш.

Розуміння цього також дає змогу визначити низку важливих положень стосовно змісту правового регулювання. Так, предмет правового регулювання, по-перше, закріплює, формалізує внутрішню сутність права та, по-друге, показує напрямок, характер, «глибину» та межу державного впливу на суспільні відносини через право. При цьому потрібно враховувати, що не будь-які суспільні відносини можуть виступати предметом правового регулювання. Необхідно, щоб ці відносини відрізнялися, по-перше, стійкістю і повторюваністю; по-друге, зацікавленістю суспільства і держави в  тому, щоб ці відносини існували саме в правовій формі і підлягали правовому регулюванню (охороні) з боку держави; по-третє, здатністю, «спроможністю» до зовнішнього контролю. При цьому потрібно враховувати, що правове регулювання не повинно «створюватися» штучно, воно повинно об’єктивно виникати у разі необхідності, і саме це повинно бути в основі будь-якого процесу правотворчості. 

В загальному плані предмет правого регулювання тісно пов’язаний з методом правового регулювання – способом впливу на суспільні відносини, але встановлення домінування у цих «стосунках» є дискусійним. Предмет розглядається як матеріальний критерій, а метод – як юридичний критерій правового регулювання. Слід зазначити, що в останні часи звернення до досліджень предмету і методу правового регулювання набуває все більшої уваги. Тому мета цієї статті – подальше дослідження предмету правового регулювання. 

Викладення основного матеріалу. В зв’язку з тим, що існує великий обсяг різних суспільних відносин, які регулюються різними правовими способами, в будь якій державі, як відомо, створюється правова система або структура права, яка закріплює існуючу в державі систему регулювання правом суспільних відносин. Для система права повинна бути властива: єдність (взаємоузгодженість, несуперечливість), диференціація (поділ на галузі, інститути, норми), об’єктивність. 

Ви можете переглянути повний текст статті за посиланням:

Стрельцов Є. Л. «До питання про предмет кримінального права»

Поділитися: