Навроцький В.О. «Кримінальне право і кримінальне законодавство: співвідношення понять»

В Україні останнім часом спостерігається прямо таки вал публікацій з кримінального права. Кількість монографій, підручників і навчальних посібників, статей в збірках наукових праць та періодичних виданнях, текстів та тез виступів на наукових форумах наближається до десяти тисяч. Проте панівна більшість опублікованих праць написана з позитивістських позицій, вони полягають, переважно, у коментуванні чинного законодавства та незчисленних пропозиціях щодо змін, доповнень, уточнень тих чи інших статей КК України. Разом із тим, майже не аналізуються концептуальні кримінально-правові положення, продовжується багато схоластичних спорів, при вирішення часткових аспектів, які стосуються злочинності і караності дослідники повсякчас натикаються на невирішені загальні питання. Одне із них стосується співвідношення понять власне кримінального права і відповідної галузі законодавства.

Разом із тим, вирішення відповідного питання пов`язане з розв’язанням цілого ряду кримінально-правових проблем, як суто теоретичного, так і практично-прикладного характеру. Серед них - джерела, до яких слід звертатися при визначенні злочинності діяння та його кримінально-правових наслідків, межі тлумачення закону та способи усунення його недоліків, можливість визнання закону несправедливим (неправовим), способи забезпечення стабільності кримінально-правової регламентації суспільних відносин та запобігання тому, щоб кримінальне право не ставало гальмом суспільного розвитку, поділ відповідної галузі на загальну та особливу частину тощо.

Незважаючи на свою важливість і багатогранність питання про співвідношення кримінального права і кримінального законодавства не стало предметом більш-менш пильної уваги українських криміналістів. Принаймні, невідомі спеціальні публікації на відповідну тему. Разом із тим, наявність такої проблеми все частіше поки що вкрай обережно відзначається представниками кримінально-правової теорії і, водночас, досі залишається неусвідомленою працівниками правозастосовних органів. Чи не найбільше «доклалися» до постановки в Україні питання про нетотожність вказаних понять: а) рішення Європейського суду з прав людини, у яких чітко простежується розрізнення аспектів права як загальнолюдської цінності та оцінка певних ситуацій з позицій національного законодавства: б) тенденції до конвергенції у правовій сфері, одним із виявів яких є зближення систем права при одночасній самобутності законодавства кожної держави; в) компаративістські дослідження, предметом яких виступають правові системи держав зі сталими традиціями розрізнення навіть протиставлення права та законодавства;

Поки що в українській літературі ж поняття кримінального права та кримінального законодавства зазвичай ототожнюються – говорячи про кримінальне право автори характеризують кримінальне законодавство, вказують на його акти та ознаки[1; 2; 3; 4].

Ви можете переглянути повний текст статті за посиланням:

Навроцький В.О. «Кримінальне право і кримінальне законодавство: співвідношення понять»

Поділитися: