Баулін Ю.В. «Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності»

1. Пропонуючи для обговорення тему «Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності» (далі – скорочено КВ), я виходив з того, що в Україні як правовій, демократичній державі (ст.1 Конституції України) КВ є одним із основних кримінально-правових засобів державного реагування на злочинність. Поряд з КВ чинний КК України 2001 р. (далі – КК) передбачає і інші заходи кримінально-правового характеру (кримінально-правові заходи), серед яких КВ займає особливе місце. Але і КВ, і інші кримінально-правові заходи здійснюються (повинні здійснюватися) в межах державної політики протидії злочинності.

Для суспільства важливим є також з’ясування ефективності реалізації КВ, яка визначається шляхом співвідношення цілей, що ставляться перед КВ, та тими фактичними результатами, які досягаються при її реалізації. Заслуговує на увагу також обґрунтування пропозицій щодо удосконалення відповідних кримінально-правових норм щодо КВ та практики їх застосування.

2. Виходячи із вищезазначеного, автор виносить на обговорення щонайменше наступні фундаментальні проблеми КВ:

  • кримінально-правова політика як частина державної політики протидії злочинності і КВ як захід кримінально-правового реагування на злочинність;
  • КВ як вид юридичної відповідальності в системі заходів кримінально-правового характеру;
  • кримінально-правові відносини, в рамках яких реалізується КВ;
  • сутність, зміст КВ та її форми;
  • поняття та види КВ;
  • підстава КВ та обставини, що її виключають;
  • цілі КВ та ефективність її реалізації;
  • звільнення від КВ;
  • шляхи удосконалення КК України щодо КВ та практики застосування кримінально-правових норм, що регулюють КВ та звільнення від неї.

3. Досліджуючи зазначені проблеми КВ, я виходжу із власного розуміння кримінального права як галузі права і її співвідношення з КК, предмета кримінального права і його методів, механізму кримінально-правового регулювання та інших питань кримінального права. Ці погляди на зазначені питання не завжди збігаються з поглядами інших криміналістів, а тому окремі позиції і висновки, зазначені у доповіді, можуть служити підставою для дискусії при обговоренні фундаментальних проблем КВ.

4. Політика держави (або державна політика) в сфері протидії злочинності поряд з економічними, політичними, соціальними та іншими заходами запобігання злочинності включає в себе такі складові, як кримінально-правову (кримінальну), кримінально-процесуальну, кримінально-виконавчу та кримінологічну політику.

Кримінально-правова (кримінальна) політика – це діяльність держави щодо протидії злочинності кримінально-правовими засобами. [1, с._____; 2, с.          ______]. Такими засобами є, зокрема, кримінально-правові норми, кримінально-правові відносини, вчинення злочину як юридичного факту, що породжує виникнення кримінально-правових відносин, суб’єкти таких відносин, їх права та обов’язки, реалізація цих прав та обов’язків, КВ та інші заходи кримінально-правового характеру тощо.

Ви можете переглянути повний текст статті за посиланням:

Баулін Ю.В. «Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності»

Поділитися: